350 คําถามถาม &ตอบยอดนิยมที่คาดหวังสําหรับการนําเสนอใด ๆ (บันทึกทันที!)

Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew

350 คําถามถาม &ตอบยอดนิยมที่คาดหวังสําหรับการนําเสนอใด ๆ (บันทึกทันที!)

การเตรียมเนื้อหาสไลด์ไม่มีอะไรเทียบได้กับการจัดการกับคําถามที่น่ากลัวระหว่างช่วงถาม &ตอบของงานนําเสนอ บางครั้งถ้าเราไม่โชคดีเราจะต้องเผชิญกับฝูงชนที่ยากลําบากด้วยคําถามที่ยากขึ้นซึ่งอาจทําให้เรารู้สึกท้าทายทันที และพวกเราไม่มีใครชอบช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจที่ไม่สามารถให้การตอบสนองที่น่าพอใจแก่ผู้ชมได้

การตอบคําถามถาม &ตอบเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเชี่ยวชาญได้ด้วยทรัพยากรที่เหมาะสมและการเตรียมการในปริมาณที่เหมาะสม คุณได้ค้นหาและเรามีให้คุณ

ในบทความนี้ คุณจะพบคําถามถาม &ตอบมากกว่า 300 ข้อที่ถามบ่อยที่สุดในโอกาสการนําเสนอที่หลากหลาย บันทึกไว้เพื่อให้คุณพร้อมสําหรับคําถามที่ไม่คาดคิดที่สุดในงานนําเสนอที่กําลังจะมาถึงของคุณ!

คําถามถาม &ตอบคืออะไร?

คําถามถาม &ตอบ ย่อมาจาก “คําถามและคําตอบ” คือการสอบถามโดยผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมถึงผู้พูดหรือผู้นําเสนอในช่วงถาม & ตอบของงานนําเสนอ ส่วนถาม &ตอบนี้มักจะติดตามการนําเสนอการพูดคุยหรือการบรรยายเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสวงหาคําชี้แจงถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าใจมุมมองของผู้พูด

จุดรวมของเซสชันถาม & ตอบคือการทําให้งานนําเสนอมีการโต้ตอบมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นโอกาสที่ผู้ฟังจะเลือกสมองของผู้พูดและเข้าใจเรื่องนั้นมากขึ้น

การนําเสนอประเภทต่าง ๆ มีอะไรบ้าง?

ประเภทของการนําเสนอ

การนําเสนอทางธุรกิจ:

นักวิชาการ นำ เสนอ:

การฝึกอบรม:

 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • เซสชันการเริ่มต้นใช้งาน
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การพูดในที่สาธารณะ:

 • สุนทรพจน์สร้างแรงบันดาลใจ
 • ที่อยู่เริ่มต้น

การนําเสนอข้อมูล:

 • การนําเสนอวิธีการ
 • การสาธิต
 • เซสชันข้อมูล

กิจกรรมทางสังคม:

การนําเสนอเทคโนโลยี:

 • เปิดตัวซอฟต์แวร์
 • การเสวนาด้านเทคโนโลยี
 • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

การจัดการวิกฤต:

 • การสื่อสารในภาวะวิกฤต
 • การบรรยายสรุปการรับมือเหตุฉุกเฉิน
 • แผนฉุกเฉิน

การนําเสนอเสมือนจริง:

 • การสัมมนาผ่านเว็บ
 • การประชุมออนไลน์
Looking for more presentation ideas? Check out these 160 insanely fun PowerPoint ideas!

การนําเสนอที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับผู้ชมประเภทต่างๆ และลักษณะของคําถามที่ถามอาจแตกต่างกันอย่างมากตามรูปแบบและโอกาสของการนําเสนอ อย่างไรก็ตาม แก่นแท้ของการนําเสนอที่ประสบความสําเร็จและมีส่วนร่วมยังคงคงที่ ทําให้มั่นใจได้ว่า การโต้ตอบในงานนําเสนอ และเปลี่ยนเป็นถนนสองทางผ่านคําถามถาม & ตอบและเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบหรือใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบในงานนําเสนอของคุณ

Pro Tip: ClassPoint is an all-in-one presentation tool with annotation, interactive quizzes and gamification features seamlessly integrated within PowerPoint. With ClassPoint, you can instantly turn your presentation into an interactive experience with just a few clicks.

คําถาม Q&A การนําเสนอทางวิชาการ

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอการบรรยาย

คําถามถาม &ตอบการบรรยาย
 1. คุณสามารถให้ตัวอย่างเพิ่มเติมสําหรับแนวคิด / ทฤษฎีที่คุณเพิ่งอธิบายได้หรือไม่?
 2. มีความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่เราควรทราบหรือไม่?
 3. อะไรคือความแตกต่างที่สําคัญระหว่างสิ่งนี้และ [related topic]?
 4. คุณสามารถอธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใน [specific process] รายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่?
 5. แนวโน้มการวิจัยหรือการพัฒนาในปัจจุบันในสาขานี้คืออะไร?
 6. แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนรู้ในบทเรียนก่อนหน้านี้อย่างไร
 7. มีทางเลือกอื่นในการแก้ปัญหาที่นี่หรือไม่?
 8. คุณสามารถแนะนําแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือการอ่านได้หรือไม่?
 9. คุณสามารถให้คําแนะนําในการศึกษาเนื้อหานี้อย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่?
 10. มีตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงที่แนวคิดนี้ถูกนําไปใช้อย่างประสบความสําเร็จหรือไม่?
 11. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่นักเรียนทําเมื่อทํางานมอบหมายสําหรับหัวข้อนี้คืออะไร
 12. คุณสามารถอธิบายความสําคัญของแนวคิดนี้ในบริบทของอาชีพในอนาคตได้หรือไม่?
 13. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรากําลังพูดถึงคืออะไร?
 14. มีการถกเถียงหรือข้อถกเถียงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้หรือไม่?
 15. หัวข้อนี้เชื่อมโยงกับวิชาสหวิทยาการหรือหลักสูตรอื่น ๆ อย่างไร
 16. คุณช่วยยกตัวอย่างว่าแนวคิดนี้อาจนําไปใช้ในอุตสาหกรรมหรืออาชีพต่างๆ ได้อย่างไร
 17. คุณสามารถสรุปประเด็นสําคัญของการนําเสนอในวันนี้ได้หรือไม่?
 18. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อหัวข้อนี้ได้หรือไม่?
 19. ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นทางสังคมอย่างไร
Check out these 10 interactive lecture ideas to boost the engagement level and quality of your lecture. 

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนองานวิชาการ 

คําถามถาม & ตอบ การประชุมวิชาการ
 1. คุณตัดสินใจเกี่ยวกับคําถามหรือหัวข้อการวิจัยสําหรับการศึกษาของคุณอย่างไร?
 2. คุณเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมของคุณอย่างไร และเป็นตัวแทนของประชากรในวงกว้างอย่างไร
 3. คุณช่วยอธิบายวิธีการที่คุณใช้ในการวิจัยและเหตุผลที่คุณเลือกแนวทางนั้นได้ไหม
 4. ข้อค้นพบหลักหรือผลลัพธ์ที่สําคัญของการศึกษาของคุณคืออะไร?
 5. การค้นพบของคุณนําไปสู่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาของคุณอย่างไร?
 6. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อจํากัดหรือความท้าทายที่คุณพบระหว่างการวิจัยได้หรือไม่?
 7. สิ่งที่คุณค้นพบมีความหมายอย่างไรต่อผู้ปฏิบัติงานในสาขานี้
 8. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบทฤษฎีที่เป็นแนวทางในการศึกษาของคุณได้หรือไม่?
 9. คุณกล่าวถึงข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอะไรบ้างในการวิจัยของคุณ และมีการจัดการอย่างไร
 10. คุณตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเครื่องมือหรือวิธีการวิจัยของคุณอย่างไร
 11. คุณจัดการกับอคติที่อาจเกิดขึ้นหรือตัวแปรที่ทําให้สับสนในการวิจัยของคุณอย่างไร
 12. การค้นพบของคุณเปรียบเทียบกับการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อเดียวกันหรือคล้ายกันอย่างไร
 13. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือน่าประหลาดใจที่คุณค้นพบระหว่างการศึกษาได้หรือไม่?
 14. คุณจัดการกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และใช้วิธีการทางสถิติแบบใดในการศึกษาของคุณ
 15. คุณพิจารณาคําอธิบายหรือการตีความข้อมูลของคุณทางเลือกใดบ้าง
 16. งานวิจัยของคุณมีส่วนช่วยในการแก้ไขช่องว่างเฉพาะในความรู้ปัจจุบันอย่างไร
 17. คุณควบคุมตัวแปรที่อาจสร้างความสับสนในการออกแบบการวิจัยของคุณได้อย่างไร
 18. คุณมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับผู้กําหนดนโยบายตามผลการวิจัยของคุณ
 19. การศึกษาของคุณเกี่ยวข้องกับการวิจัยล่าสุดหรือที่กําลังดําเนินการอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างไร
 20. การค้นพบของคุณโดยทั่วไปสําหรับประชากรหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันหรือไม่?
 21. คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลของคุณมีความเข้มงวดเพียงใด
 22. การทํางานร่วมกันมีบทบาทอย่างไรในการวิจัยของคุณ และคุณจัดการกับความขัดแย้งภายในทีมวิจัยอย่างไร
 23. คุณสามารถแบ่งปันความท้าทายที่ไม่คาดคิดที่คุณเผชิญในระหว่างขั้นตอนการวิจัยได้หรือไม่?
 24. สิ่งที่คุณค้นพบจะนําไปใช้ในบริบทเชิงปฏิบัติ เช่น ในอุตสาหกรรมหรือการศึกษาได้อย่างไร
 25. คุณสร้างความถูกต้องของข้อสรุปของคุณในแง่ของอคติหรืออัตวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 26. การศึกษาของคุณค้นพบพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับการวิจัยในอนาคตอะไรบ้าง
 27. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของการวิจัยของคุณกับปัญหาระดับโลกหรือสังคมในปัจจุบันได้หรือไม่?
 28. คุณจัดการกับข้อจํากัดในทรัพยากรที่มีอยู่หรือเงินทุนสําหรับการวิจัยของคุณอย่างไร?
 29. ข้อความหรือบทเรียนสําคัญใดที่คุณต้องการให้ผู้ชมจดจําจากการนําเสนอของคุณ
Try these 5 recommended PowerPoint add-ins to an instantly upgraded presentation experience. 

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอของนักเรียน

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอของนักเรียน
 1. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยที่คุณใช้ในการรวบรวมข้อมูลสําหรับการนําเสนอของคุณได้หรือไม่?
 2. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการเลือกและจัดระเบียบองค์ประกอบภาพในงานนําเสนอของคุณ เช่น แผนภูมิหรือกราฟได้หรือไม่
 3. คุณตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อหรือองค์ประกอบหลักที่จะรวมไว้ในงานนําเสนอของคุณ
 4. คุณพบความท้าทายอะไรบ้างขณะเตรียมการนําเสนอ และคุณเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไร
 5. คุณเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่ทําให้คุณประหลาดใจระหว่างการวิจัย
 6. คุณสามารถอธิบายความสําคัญของหัวข้อของคุณหรือความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรได้หรือไม่?
 7. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองทางเลือกหรือข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของคุณที่คุณพิจารณาได้หรือไม่?
 8. คุณปรึกษาแหล่งข้อมูลใดเพื่อรับรองความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นําเสนอ
 9. คุณสามารถอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อของคุณกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่?
 10. คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างเฉพาะหรือกรณีศึกษาที่สนับสนุนประเด็นที่คุณทําในงานนําเสนอของคุณได้หรือไม่?
 11. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายหรือการประยุกต์ใช้สิ่งที่คุณค้นพบนอกเหนือจากขอบเขตของการนําเสนอของคุณได้หรือไม่?
 12. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณกล่าวถึงในงานนําเสนอของคุณได้หรือไม่?
 13. การนําเสนอของคุณอาจมีส่วนช่วยให้เข้าใจธีมหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กว้างขึ้นได้อย่างไร
 14. คุณภูมิใจในแง่มุมใดของการนําเสนอมากที่สุด และคุณจะทําอะไรที่แตกต่างออกไปในครั้งต่อไป
Encourage students to work in groups using Name Picker and Grouping to promote healthy collaboration and teamwork in the classroom.

คําถาม & คําตอบสําหรับ บทเรียนตามโครงการ

คําถามถาม & ตอบบทเรียนตามโครงการ
 1. เป้าหมายหลักหรือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรและงานของเราจะมีส่วนร่วมอย่างไร?
 2. คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ความสําเร็จในโครงการนี้ได้หรือไม่?
 3. ความคืบหน้าของเราจะได้รับการประเมินอย่างไร และเหตุการณ์สําคัญหรือกําหนดเวลาคืออะไร?
 4. คุณสามารถชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมแต่ละคนในโครงการได้หรือไม่?
 5. มีทรัพยากรหรือวัสดุเฉพาะที่เราควรใช้หรืออ้างอิงสําหรับโครงการนี้หรือไม่?
 6. คุณสามารถยกตัวอย่างโครงการที่ประสบความสําเร็จจากชั้นเรียนหรือนักเรียนก่อนหน้านี้ได้หรือไม่?
 7. มีข้อกําหนดในการนําเสนอหรือการสื่อสารเฉพาะสําหรับการแสดงโครงการของเราหรือไม่?
 8. จะมีโอกาสอะไรบ้างสําหรับข้อเสนอแนะและการแก้ไขตลอดระยะเวลาของโครงการ
Check out these innovative project-based learning ideas for modern classrooms.

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอ ทางธุรกิจ

คําถาม & คําตอบสําหรับการเสนอขาย

คําถาม Q&A ของ Sales Pitch
 1. อะไรทําให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด
 2. คุณสามารถให้ตัวอย่างเฉพาะของบริษัทหรือลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณได้สําเร็จได้หรือไม่?
 3. ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณจัดการกับจุดปวดหรือความท้าทายเฉพาะที่ลูกค้ามักเผชิญอย่างไร
 4. คุณสามารถแบ่งปันเรื่องราวความสําเร็จหรือกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณได้หรือไม่?
 5. ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณรวมเข้ากับเครื่องมือหรือระบบที่มีอยู่ของบริษัทของเราอย่างไร
 6. การสนับสนุนหรือการฝึกอบรมประเภทใดที่มอบให้กับลูกค้าหลังจากที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ?
 7. คุณช่วยอธิบายขั้นตอนการดําเนินการและคาดหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วแค่ไหน?
 8. มีตัวเลือกการปรับแต่งใด ๆ เพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ / บริการตามความต้องการเฉพาะของเราหรือไม่?
 9. ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณต้องการการบํารุงรักษาหรือการอัปเดตอย่างต่อเนื่องประเภทใด
 10. คุณมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณได้อย่างไร?
 11. มีข้อจํากัดหรือข้อจํากัดใดๆ ที่เราควรทราบเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณหรือไม่?
 12. คุณเผยแพร่การอัปเดตหรือคุณสมบัติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณบ่อยแค่ไหน?
 13. คุณสามารถอธิบายความสามารถในการปรับขนาดของโซลูชันของคุณและวิธีที่จะเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของเราได้หรือไม่?
 14. แผนงานของบริษัทของคุณสําหรับการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการในอนาคตคืออะไร?
 15. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยทั่วไปที่ลูกค้าของคุณได้รับหลังจากนําผลิตภัณฑ์/บริการของคุณไปใช้คือเท่าใด
 16. คุณจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นหลังการซื้ออย่างไร?
Tired of boring sale pitches? Impress your clients with one-of-a-kind sales pitches with draggable elements and annotation tools
Save time preparing slides by downloading these SWOT analysis PowerPoint templates.

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนองาน

คําถาม Q&A การประชุมการทํางาน
 1. ข้อเสนอของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมหรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทของเราอย่างไร
 2. คุณคาดการณ์ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการตามแผนนี้อย่างไร และคุณวางแผนที่จะจัดการกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร
 3. คุณสามารถอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของสมาชิกในทีมแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ได้หรือไม่?
 4. คุณจินตนาการถึงไทม์ไลน์ประเภทใดสําหรับขั้นตอนต่างๆ ของโครงการนี้
 5. คุณได้พิจารณาแนวทางอื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาคืออะไร?
 6. ต้องใช้ทรัพยากร งบประมาณ และกําลังคนใดบ้างในการดําเนินการตามแผนนี้ให้สําเร็จ
 7. คุณวางแผนที่จะวัดความสําเร็จหรือประสิทธิผลของโครงการนี้อย่างไร?
 8. มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคุณหรือไม่ และคุณมีกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบอะไรบ้าง
 9. คุณสามารถยกตัวอย่างโครงการที่คล้ายกันซึ่งประสบความสําเร็จในอดีตไม่ว่าจะภายใน บริษัท ของเราหรือในองค์กรอื่น ๆ ได้หรือไม่?
 10. คุณจะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและมีส่วนร่วมตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้อย่างไร
 11. คุณวางแผนที่จะใช้เครื่องมือการทํางานร่วมกันและการสื่อสารประเภทใดเพื่อให้ทีมเชื่อมต่อถึงกัน
 12. มีการพึ่งพาหรือปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์หรือความสําเร็จของโครงการนี้หรือไม่?
 13. คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่าโครงการนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมในปัจจุบันหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไร
 14. อะไรคืออุปสรรคหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นที่คุณคาดหวัง และคุณวางแผนที่จะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไร
Here’s how to present survey results like a Pro in PowerPoint.

คําถาม &คําตอบสําหรับการนําเสนอการทบทวนประสิทธิภาพ 

คําถามถาม & ตอบการตรวจสอบประสิทธิภาพ
 1. คุณสามารถเน้นโครงการหรืองานเฉพาะที่คุณรู้สึกว่าคุณเก่งได้หรือไม่?
 2. คุณแสดงให้เห็นถึงทักษะความเป็นผู้นําและความสามารถในการริเริ่มอย่างไร?
 3. มีกรณีของความขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือไม่ และคุณจัดการกับมันอย่างไร?
 4. ความสําเร็จใดที่คุณภาคภูมิใจมากที่สุดนับตั้งแต่การตรวจสอบประสิทธิภาพครั้งล่าสุดของเรา
 5. คุณคิดว่าคุณจะทําผลงานได้ดีกว่านี้ที่ไหน และคุณเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง?
 6. คุณคิดว่าความรับผิดชอบในปัจจุบันของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายในอาชีพของคุณได้ดีเพียงใด?
 7. ทักษะหรือความรับผิดชอบใหม่ ๆ ที่คุณต้องการทําในปีหน้าคืออะไร?
 8. คุณพบคําติชมและการสื่อสารภายในทีมหรือองค์กรอย่างไร
 9. คุณรู้สึกว่าคุณมีส่วนร่วมในโครงการและการทํางานร่วมกันของทีมได้ดีเพียงใด
 10. มีวิธีใดบ้างที่เราสามารถปรับปรุงการทํางานเป็นทีมและการทํางานร่วมกันภายในทีม?
 11. มีอะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อสนับสนุนคุณให้ดีขึ้นในบทบาทของคุณหรือไม่?
 12. คุณคิดว่าแหล่งช่วยหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมใดจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในบทบาทของคุณ
 13. อะไรเป็นแรงจูงใจในการทํางานของคุณ และเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องของคุณ?
 14. เราสามารถดําเนินการขั้นตอนใดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงานในระยะยาว
Create more interactive staff meetings with the tips and strategies here.

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอรายงานประจําปี/รายไตรมาส

คําถามถาม &ตอบรายงานประจําปีหรือรายไตรมาส
 1. โครงการหรือความคิดริเริ่มที่เฉพาะเจาะจงมีส่วนสนับสนุนความสําเร็จหรือความท้าทายโดยรวมที่ระบุไว้ในรายงานอย่างไร
 2. ทีมต้องเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรบ้างในช่วงระยะเวลาการรายงาน และพวกเขาได้รับการแก้ไขอย่างไร
 3. มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือมีนัยสําคัญในภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในอนาคตหรือไม่?
 4. มีขั้นตอนใดบ้างเพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ระบุไว้ในรายงานก่อนหน้านี้
 5. คุณสามารถหารือเกี่ยวกับผลกระทบด้านงบประมาณของผลลัพธ์ที่นําเสนอในรายงานได้หรือไม่?
 6. ทีมปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงความชอบหรือความต้องการของลูกค้าในช่วงระยะเวลาการรายงานนี้
 7. ผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรอย่างไร?
 8. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลที่ได้รับจากลูกค้า ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวถึงในรายงานได้หรือไม่?
 9. การทํางานร่วมกันภายในหรือการทํางานเป็นทีมข้ามสายงานมีส่วนทําให้เกิดผลลัพธ์ที่นําเสนออย่างไร
 10. ความคิดริเริ่มหรือโครงการใดบ้างที่วางแผนไว้สําหรับไตรมาสหรือปีที่จะมาถึงเพื่อตอบสนองต่อการค้นพบในรายงาน
 11. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สําหรับกิจกรรมทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเฉพาะที่กล่าวถึงในรายงานได้หรือไม่?
 12. ผลลัพธ์ปัจจุบันเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับองค์กรที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
 13. คุณสามารถหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงในกระบวนการปฏิบัติงานที่ดําเนินการในระหว่างรอบระยะเวลาการรายงานได้หรือไม่
 14. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นไปได้สําหรับการปรับปรุงหรือมุ่งเน้นในรอบระยะเวลาการรายงานที่จะมาถึงตามข้อมูลที่นําเสนอได้หรือไม่?
Download these free PowerPoint Org Chart Templates

คําถาม &คําตอบสําหรับ การนําเสนอแบบ All-Hands

 1. อะไรคือลําดับความสําคัญและเป้าหมายหลักของทีมในไตรมาส/ปีที่จะมาถึง?
 2. คุณสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในโครงสร้างทีมหรือความเป็นผู้นําได้หรือไม่?
 3. แนวโน้มหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมล่าสุดจะส่งผลต่อกลยุทธ์ของทีมเราอย่างไรในอนาคต
 4. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดหรือการอัปเดตภายในทีมได้หรือไม่?
 5. ทีมจะจัดการกับความท้าทายที่ระบุไว้ในรายงานประสิทธิภาพหรือข้อเสนอแนะล่าสุดอย่างไร
 6. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนทรัพยากรสําหรับทีมได้หรือไม่?
 7. ทีมจะปรับตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่อาจส่งผลต่อเวิร์กโฟลว์ของเรา
 8. สมาชิกในทีมจะมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพอะไรบ้างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
 9. คุณสามารถแบ่งปันการอัปเดตเกี่ยวกับความสําเร็จล่าสุดหรือเหตุการณ์สําคัญที่ทีมบรรลุได้หรือไม่?
 10. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของทีมในการส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกภายในที่ทํางานได้หรือไม่?
 11. กลยุทธ์ใดบ้างที่จะนํามาใช้เพื่อรักษาขวัญกําลังใจและแรงจูงใจของทีม
 12. คุณสามารถอธิบายกลยุทธ์ของทีมในการจัดการปริมาณงานและป้องกันความเหนื่อยหน่ายได้หรือไม่?
 13. ทีมจะจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอย่างไร?
 14. ขั้นตอนใดบ้างที่จะดําเนินการเพื่อรับรู้และเฉลิมฉลองความสําเร็จส่วนบุคคลและทีมในอนาคต
Still conducting ineffective all-hands meetings that team members are reluctant to participate in? Try these 15 secrets to an effective and foolproof all-hands meeting

คําถาม Q&A การพูด ในที่สาธารณะ

คําถาม &คําตอบสําหรับการนําเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจ

คําถาม Q&A คําพูดสร้างแรงบันดาลใจ
 1. ภูมิหลังหรือประสบการณ์ของคุณกําหนดมุมมองของคุณในหัวข้อที่คุณสนทนาอย่างไร?
 2. บุคคลหรือชุมชนจะนําแนวคิดที่ท่านแบ่งปันไปใช้ในชีวิตหรืองานของตนเองได้อย่างไร
 3. คุณหวังว่างานของคุณจะมีผลกระทบอย่างไรต่ออนาคตของ [your topic]?
 4. มุมมองของคุณเกี่ยวกับ [your topic] การพัฒนาตลอดการเดินทางของคุณเป็นอย่างไร และคุณได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้าง?
 5. คุณแนะนําว่าเราในฐานะปัจเจกบุคคลสามารถมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนเป้าหมายที่คุณระบุไว้ในงานนําเสนอของคุณได้อย่างไร
 6. คุณมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมหรือติดตามสาขาหรือโครงการที่คล้ายคลึงกัน
 7. อะไรคือความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับ [your topic] สิ่งที่คุณต้องการแก้ไข?
 8. ผู้ชมจะได้รับข้อมูลหรือมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสาขาหรือหัวข้อของคุณได้อย่างไร
 9. คุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวที่คุณเอาชนะอุปสรรคสําคัญและพบแรงจูงใจใน [an area]?
 10. คุณมีคําแนะนําอะไรในการจัดการกับ [a personal issue]?
 11. คุณจัดการกับความพ่ายแพ้และความล้มเหลวอย่างไรใน [an area]?
 12. นิสัยหรือกิจวัตรประจําวันใดที่คุณแนะนําเพื่อรักษาแรงจูงใจในระยะยาว?
 13. บุคคลในช่วงอาชีพต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่คุณแบ่งปันได้อย่างไร
 14. ท่านช่วยยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสําเร็จซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ไหม
End your motivational presentations with a bang with these tips on how to end your presentation right (with downloadable templates).

การนําเสนอ ข้อมูลคําถาม & คําตอบ

คําถาม &คําตอบสําหรับ Youtube หรือการนําเสนอการสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์

คําถามถาม & ตอบการสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์
 1. ฉันจะเข้าถึงการบันทึกการสัมมนาผ่านเว็บนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตได้อย่างไร
 2. คุณสามารถแนะนําแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้หรือไม่?
 3. ข้อมูลนี้นําไปใช้กับอุตสาหกรรมหรืออาชีพต่างๆ อย่างไร
 4. คุณแนะนําให้เราปรับแนวคิดเหล่านี้ให้เข้ากับบริบทขององค์กรเฉพาะของเราอย่างไร
 5. เราจะติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการวิจัยใหม่ ๆ ในสาขานี้ได้อย่างไร?
 6. คุณสามารถแนะนํากลยุทธ์ในการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้แนวคิดเหล่านี้ได้หรือไม่?
 7. การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีบทบาทอย่างไรในการเรียนรู้ทักษะที่คุณพูดถึง
 8. บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานในสาขานี้จะประยุกต์ใช้หลักธรรมที่ท่านสนทนาได้อย่างไร?
 9. คุณสามารถอธิบายความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้คนอาจพบเมื่อลองทําสิ่งนี้ด้วยตัวเองได้หรือไม่?
 10. คุณคาดการณ์แนวโน้มหรือการพัฒนาในอนาคตที่ส่งผลต่อหัวข้อของการสัมมนาผ่านเว็บนี้อย่างไร
 11. คุณสามารถแนะนําเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะที่จะปรับปรุงการนํากลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ได้หรือไม่?
 12. อะไรคือตัวชี้วัดที่สําคัญของความสําเร็จเมื่อใช้กลยุทธ์ที่คุณพูดถึง?
 13. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ครอบคลุมในการสัมมนาผ่านเว็บนี้ได้หรือไม่?
 14. ขั้นตอนแรกที่คุณแนะนําสําหรับผู้ที่ต้องการนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในองค์กรคืออะไร

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอการสาธิต

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอการสาธิต
 1. คุณสามารถชี้แจงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสาธิตได้หรือไม่?
 2. ขั้นตอนเฉพาะใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่คุณเพิ่งแสดงให้เห็น
 3. มีวิธีการหรือเครื่องมืออื่นที่สามารถใช้สําหรับการสาธิตนี้ได้หรือไม่?
 4. โดยทั่วไปใช้เวลานานเท่าใดในการฝึกฝนทักษะหรือกระบวนการนี้
 5. มีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่ควรพิจารณาหรือไม่?
 6. คุณสามารถให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นได้หรือไม่?
 7. การสาธิตนี้นําไปใช้กับสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จริงอย่างไร
 8. มีรูปแบบหรือเทคนิคขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการสาธิตนี้ที่คุณไม่ได้กล่าวถึงหรือไม่?
 9. คุณสามารถแบ่งปันตัวอย่างแอปพลิเคชันหรือโครงการที่ประสบความสําเร็จซึ่งใช้เทคนิคที่สาธิตได้หรือไม่?
 10. การสาธิตนี้สอดคล้องกับแนวโน้มหรือนวัตกรรมในปัจจุบันในสาขานี้อย่างไร?
 11. คุณมีข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้างสําหรับบุคคลที่พยายามทํางานที่แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรก
 12. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงที่อาจจําเป็นสําหรับระดับทักษะหรือความสามารถที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
Impress your audience with these 27 super hidden PowerPoint tips and tricks only the Pros know!

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอการฝึกอบรม

คําถาม & คําตอบสําหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

 1. คุณสามารถให้ตัวอย่างเพิ่มเติมหรือแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างแนวคิดที่คุณเพิ่งกล่าวถึงได้หรือไม่?
 2. มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือการอ่านที่แนะนําสําหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในหัวข้อนี้หรือไม่?
 3. คุณสามารถอธิบายขั้นตอนหรือกลยุทธ์เฉพาะสําหรับการนําสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปใช้ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่?
 4. การฝึกอบรมนี้มีการปรับปรุงบ่อยเพียงใดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 5. เราจะติดตามความคืบหน้าและวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมนี้ได้อย่างไร?
 6. มีโอกาสสําหรับการประยุกต์ใช้จริงหรือแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้หรือไม่?
 7. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นหรือปัญหาทั่วไปที่ผู้เข้าร่วมอาจพบระหว่างการฝึกอบรมได้หรือไม่?
 8. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกว่าการฝึกอบรมนี้สอดคล้องกับแนวโน้มหรือนวัตกรรมในปัจจุบันในอุตสาหกรรมอย่างไร
 9. ความสําเร็จของการฝึกอบรมนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือความก้าวหน้าในอาชีพของเราอย่างไร?
 10. ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนหรือทรัพยากรอย่างต่อเนื่องประเภทใดหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 11. คุณสามารถอธิบายความเกี่ยวข้องของแต่ละโมดูลหรือส่วนของการฝึกอบรมกับบทบาทหรือความรับผิดชอบเฉพาะของเราได้หรือไม่?
 12. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกรณีศึกษาหรือเรื่องราวความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมนี้ได้หรือไม่?
 13. คุณสามารถร่างทักษะหรือความสามารถเฉพาะที่ผู้เข้าร่วมคาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมได้หรือไม่?

คําถาม Q&A การนําเสนอ อย่างสร้างสรรค์

คําถาม &คําตอบสําหรับการระดมความคิดในการนําเสนอ

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอการระดมสมอง
 1. คุณมาถึงแนวคิดที่นําเสนอในระหว่างการระดมความคิดได้อย่างไร?
 2. คุณสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและจัดลําดับความสําคัญของแนวคิดที่เสนอได้หรือไม่?
 3. มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ความคิดที่ระดมความคิดมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหรือไม่?
 4. แนวคิดที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์หรือพันธกิจโดยรวมของทีมหรือองค์กรอย่างไร
 5. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายหรือข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อการนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ได้หรือไม่?
 6. ขั้นตอนใดบ้างที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนาและปรับแต่งแนวคิดที่เลือกจากเซสชันการระดมความคิด
 7. ทีมจะตัดสินใจอย่างไรว่าจะจัดลําดับความสําคัญหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยแนวคิดใด
 8. ท่านเห็นสมาชิกในทีมแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรในการนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้หรือพัฒนา
 9. ขั้นตอนใดบ้างที่จะดําเนินการเพื่อทดสอบหรือสร้างต้นแบบแนวคิดที่มีแนวโน้มมากที่สุดก่อนนําไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ
 10. มีการทํางานร่วมกันหรือความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแนวคิดต่างๆ ที่นําเสนอหรือไม่?
 11. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังของการนําแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ของทีมได้หรือไม่?

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์

คําถาม Q&A ของตู้โชว์สร้างสรรค์
 1. อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แนวคิดหรือแนวคิดสร้างสรรค์ของคุณ?
 2. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณและวิธีที่คุณสร้างหรือพัฒนาความคิดของคุณได้หรือไม่?
 3. คุณเอาชนะบล็อกสร้างสรรค์หรือความท้าทายในระหว่างโครงการได้อย่างไร
 4. คุณสามารถแบ่งปันการพลิกผันที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ได้หรือไม่?
 5. อะไรมีอิทธิพลต่อการเลือกสี ธีม หรือองค์ประกอบภาพในงานนําเสนอของคุณ
 6. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดหรือแนวคิดทางเลือกที่คุณพิจารณาก่อนที่จะสรุปงานสร้างสรรค์ของคุณได้หรือไม่?
 7. คุณตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับโทนเสียงหรืออารมณ์โดยรวมของชิ้นงานสร้างสรรค์ของคุณ?
 8. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคหรือเครื่องมือเฉพาะที่คุณใช้เพื่อทําให้วิสัยทัศน์ที่สร้างสรรค์ของคุณเป็นจริงได้หรือไม่?
 9. คุณสร้างสมดุลระหว่างความคิดริเริ่มกับการบรรลุความคาดหวังหรือวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร
 10. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือความหมายที่ลึกซึ้งเบื้องหลังองค์ประกอบบางอย่างในงานสร้างสรรค์ของคุณได้หรือไม่?
 11. คุณแน่ใจได้อย่างไรว่างานสร้างสรรค์ของคุณสอดคล้องกับข้อความหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งใจไว้
 12. คุณสามารถแบ่งปันความท้าทายที่ไม่คาดคิดที่คุณพบขณะดําเนินการตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้หรือไม่?
 13. คุณมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับคนอื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์หรือเริ่มโครงการที่คล้ายคลึงกัน
 14. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนในอนาคตหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์ของคุณได้หรือไม่?
Perfect for creative showcase presentations, try using moving backgroundsPowerPoint Morph and PowerPoint Zoom to impress your audience. 

คําถาม &คําตอบสําหรับการนําเสนอผลงาน

 1. คุณดูแลหรือเลือกชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร?
 2. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับธีมหรือแนวคิดที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมโยงพอร์ตโฟลิโอของคุณเข้าด้วยกันได้หรือไม่?
 3. คุณใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาว่าโครงการหรืองานใดที่จะรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
 4. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณสําหรับหนึ่งในโครงการเด่นได้หรือไม่?
 5. คุณเชื่อได้อย่างไรว่าพอร์ตโฟลิโอของคุณสะท้อนถึงการเติบโตหรือวิวัฒนาการของคุณในฐานะมืออาชีพหรือศิลปิน?
 6. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายที่คุณพบขณะทํางานในโครงการเฉพาะในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือไม่?
 7. อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบและเลย์เอาต์โดยรวมของการนําเสนอพอร์ตโฟลิโอของคุณ
 8. คุณสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะหรือคําวิจารณ์ที่คุณได้รับระหว่างการสร้างพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือไม่?
 9. คุณจัดการกับการแสดงผลงานทั้งส่วนตัวและอาชีพในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร?
 10. คุณติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทคนิคปัจจุบันในอุตสาหกรรมของคุณอย่างไร และสิ่งนี้ส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร
 11. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่คุณใช้ในการสร้างหรือนําเสนอพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือไม่?
 12. คุณจัดการกับการแสดงทักษะหรือความสามารถที่หลากหลายในพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างไร?
 13. คุณสร้างสมดุลระหว่างความสอดคล้องกับความหลากหลายในการนําเสนอผลงานของคุณอย่างไร?
 14. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่อยู่เบื้องหลังตัวเลือกภาพและความสวยงามในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือไม่?

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอ ตามหัวเรื่อง

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอประวัติศาสตร์

 1. เหตุใดจึงสําคัญที่เราต้องศึกษาช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นี้โดยเฉพาะ
 2. คุณสามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่คุณพูดคุยได้หรือไม่?
 3. มีมุมมองทางเลือกหรือการตีความเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่คุณนําเสนอหรือไม่?
 4. ปัจจัยทางการเมืองหรือเศรษฐกิจมีส่วนทําให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณกล่าวถึงในการนําเสนอของคุณอย่างไร
 5. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับผลกระทบของช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นี้ต่อสังคมร่วมสมัยหรือกิจการระดับโลกได้หรือไม่?
 6. นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปมองหรือตีความความสําคัญของเหตุการณ์ที่คุณพูดถึงอย่างไร?
 7. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการโต้เถียงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางประวัติศาสตร์ที่คุณนําเสนอได้หรือไม่?
 8. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันหรือความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่คุณกล่าวถึงกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่?
 9. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือถูกมองข้ามของหัวข้อประวัติศาสตร์ได้หรือไม่?
 10. อะไรคือสาเหตุหลักและผลที่ตามมาของเหตุการณ์ที่สนทนาในบทเรียนนี้?
 11. เหตุการณ์ระดับโลกหรือภูมิภาคอื่นๆ มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์ในบริบททางประวัติศาสตร์เฉพาะนี้อย่างไร
 12. คุณสามารถแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลสําคัญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้หรือไม่?
 13. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ได้หรือไม่?
 14. มีการโต้เถียงหรือถกเถียงกันในหมู่นักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตีความเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่?
 15. แหล่งข้อมูลหลักหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์ใดที่เราสามารถสํารวจเพื่อให้เข้าใจเวลานี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 16. เราสามารถดึงบทเรียนหรือข้อคิดใดจากความผิดพลาดหรือความสําเร็จในอดีต?

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอภูมิศาสตร์

คําถาม Q&A ภูมิศาสตร์
 1. ท่านช่วยอธิบายความสําคัญของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้ได้ไหม
 2. อะไรคือแง่มุมทางวัฒนธรรมหรือสังคมที่ทําให้พื้นที่ทางภูมิศาสตร์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?
 3. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่คุณแบ่งปันได้หรือไม่?
 4. มีความเชื่อมโยงระหว่างภูมิศาสตร์ของภูมิภาคกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมหรือประเพณีหรือไม่?
 5. กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ธรรมชาติและระบบนิเวศในภูมิภาคอย่างไร?
 6. คุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดภูมิศาสตร์ของพื้นที่ได้หรือไม่?
 7. ขอบเขตทางการเมืองหรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์มีอิทธิพลต่อภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอย่างไร?
 8. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในอดีตที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ที่คุณนําเสนอได้หรือไม่?
 9. คุณช่วยยกตัวอย่างว่าโลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบต่อภูมิศาสตร์ที่คุณพูดถึงอย่างไร
 10. ภูมิศาสตร์ของพื้นที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการย้ายถิ่นและการกระจายตัวของประชากรอย่างไร?
 11. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายหรือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของเมืองในภูมิภาคได้หรือไม่?
 12. คุณสามารถยกตัวอย่างว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งกําหนดภูมิศาสตร์ของภูมิภาคอย่างไร
 13. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างไร?
 14. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการกําหนดภูมิศาสตร์ของภูมิภาคได้หรือไม่?
 15. ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคส่งผลต่อความพร้อมใช้งานและการกระจายทรัพยากรอย่างไร

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอทางวิทยาศาสตร์

 1. ทฤษฎีหรือหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้นําไปใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างไร?
 2. ท่านสามารถยกตัวอย่างการทดลองหรือการสาธิตที่แสดงให้เห็นถึงหลักธรรมที่กําลังสอนได้หรือไม่?
 3. ความก้าวหน้าหรือการวิจัยทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี้อย่างไร?
 4. คุณสามารถยกตัวอย่างว่าแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นี้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างไร?
 5. คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่หรือในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการบรรยายได้หรือไม่?
 6. คุณสามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงแบบสหวิทยาการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวิทยาศาสตร์นี้กับสาขาอื่น ๆ ได้หรือไม่?
 7. คุณเห็นการพัฒนาหรือความก้าวหน้าในอนาคตที่กําหนดสาขาวิทยาศาสตร์ที่คุณพูดถึงอย่างไร?
 8. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความก้าวหน้าล่าสุดในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอของคุณได้หรือไม่?
 9. มีการทดลองหรือการศึกษาอะไรบ้างเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่นําเสนอในหัวข้อของคุณ
 10. มีคําถามที่ยังไม่มีคําตอบหรือความไม่แน่นอนในความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของหัวข้อนี้หรือไม่?
 11. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความสําคัญของการทบทวนโดยเพื่อนในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่?
Download this Free Current and Voltage PowerPoint Presentation Animation Template

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนอทางสังคมศาสตร์

คําถาม Q&A สังคมศาสตร์
 1. คุณสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้หรือไม่?
 2. คุณสามารถอธิบายความสําคัญของการวิเคราะห์ทางสถิติหรือข้อมูลที่นําเสนอในการศึกษานี้ได้หรือไม่?
 3. ปัจจัยทางวัฒนธรรมหรือสังคมอาจมีอิทธิพลต่อการตีความผลการวิจัยอย่างไร?
 4. มีแหล่งข้อมูลหลักหรือกรณีศึกษาที่ใช้ในบทเรียนเพื่อแสดงแนวคิดทางสังคมศาสตร์เหล่านี้หรือไม่?
 5. ความคิดเห็นหรือมุมมองทางเลือกที่เราควรพิจารณาสําหรับหัวข้อนี้คืออะไร?
 6. เราจะประเมินอคติในการวิจัยอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไร?
 7. บทบาทของโลกาภิวัตน์หรือมุมมองระหว่างประเทศในหัวข้อนี้คืออะไร?
 8. ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น [a perspective/opinion] ?
 9. อะไรคือการ [a perspective/opinion]คัดค้านที่อาจเกิดขึ้น ?
 10. หัวข้อของบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมในวงกว้างหรือเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างไร
 11. มีทฤษฎีหรือมุมมองที่ขัดแย้งกันในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรียนนี้หรือไม่?
 12. ท่านช่วยอธิบายความหมายเชิงปฏิบัติของทฤษฎีหรือแนวคิดที่ครอบคลุมในบทเรียนนี้ได้ไหม
 13. แนวคิดที่ครอบคลุมในบทเรียนนี้มีส่วนช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์หรือสังคมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้อย่างไร
 14. อะไรคือการวิพากษ์วิจารณ์หรือข้อจํากัดที่เป็นไปได้ของทฤษฎีที่นําเสนอในบทเรียนนี้?

คําถาม & คําตอบสําหรับการนําเสนองานศิลปะและการออกแบบ

 1. เทคนิคทางศิลปะที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสวยงามโดยรวมของชิ้นงานอย่างไร?
 2. คุณสามารถอธิบายอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังศิลปะหรือรูปแบบการออกแบบที่กําลังสอนได้หรือไม่?
 3. ประสบการณ์หรืออารมณ์ส่วนตัวสามารถแสดงออกผ่านงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างไร?
 4. คุณสามารถยกตัวอย่างศิลปินหรือนักออกแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสไตล์หรือเทคนิคเฉพาะนี้ได้หรือไม่?
 5. การใช้สี รูปร่าง และองค์ประกอบส่งผลต่อผลกระทบทางสายตาของงานศิลปะหรือการออกแบบอย่างไร
 6. มีแนวโน้มร่วมสมัยหรือสมัยใหม่ในศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของบทเรียนนี้หรือไม่?
 7. ศิลปะหรือการออกแบบที่สอนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวหรือรูปแบบที่กว้างขึ้นในโลกศิลปะอย่างไร?
 8. ศิลปะและการออกแบบมีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือวัฒนธรรมได้อย่างไร?

คําถามถาม & ตอบการนําเสนอ ที่สนุกสนาน

คําถาม & คําตอบสําหรับงานนําเสนอ PowerPoint Night 

คําถาม Q&A ตอนกลางคืนของ PowerPoint
ข่าว BuzzFeed
 1. คุณจําเวลาที่เรา [shared a memorable adventure or experience]ได้ไหม ?
 2. ความทรงจําที่คุณชอบที่สุดจากการเดินทางที่ผ่านมาด้วยกันคืออะไร?
 3. ถ้าเราจะวางแผนวันหยุดพักผ่อนแบบกลุ่มคุณจะแนะนําจุดหมายปลายทางใดสําหรับรายการถังของเรา
 4. สถานที่ใดที่คุณอยากไปเยี่ยมชมมาโดยตลอดที่เรายังไม่ได้สํารวจด้วยกัน?
 5. การผจญภัยที่เกิดขึ้นเองหรือไม่ได้วางแผนไว้มากที่สุดที่เราเคยมีคืออะไร?
 6. เรื่องตลกข้างในที่เราชอบคืออะไร?
 7. ถ้าเราจะสร้างแคปซูลเวลาที่แสดงถึงมิตรภาพของเราคุณจะรวมอะไรไว้ในนั้น?
 8. อะไรคือสิ่งที่บ้าที่สุดหรือคาดไม่ถึงที่สุดที่เราเคยทําร่วมกัน?
 9. ของว่างสําหรับการเดินทางหรืออาหารที่สะดวกสบายของคุณคืออะไร?
 10. เป้าหมายร่วมกันหรือจุดหมายปลายทางในฝันที่คุณต้องการบรรลุกับกลุ่มคืออะไร?
 11. คุณจําครั้งแรกที่เราพบกันได้ไหม และความประทับใจแรกเริ่มของคุณที่มีต่อฉันคืออะไร?
 12. ทักษะหรือพรสวรรค์ของฉันที่ทําให้คุณประหลาดใจเมื่อคุณค้นพบครั้งแรกคืออะไร?
 13. ถ้ากลุ่มของเรามีเพลงประกอบ คุณคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรและทําไม?
 14. ถ้าเราเป็นตัวละครในหนัง คุณจะอธิบายไดนามิกหรือบทบาทของเราว่าอย่างไร?
 15. อะไรคือเป้าหมายหรือความทะเยอทะยานร่วมกันที่คุณคิดว่ากลุ่มของเราสามารถทํางานร่วมกันได้?
 16. คุณชอบอะไรเกี่ยวกับมิตรภาพของเราที่คุณหวงแหนมากที่สุด?
 17. ถ้าเรามีคําขวัญหรือสโลแกนของกลุ่ม คุณคิดว่ามันควรจะเป็นอะไร?
Try these 200+ PowerPoint Night ideas with your family, friends, students or colleagues!

คําถาม & คําตอบสําหรับเกม PowerPoint

คําถาม Q&A เรื่องไม่สําคัญ
 1. กฎของเกมคืออะไร?
 2. ระยะเวลาที่คาดหวังของเกมนานแค่ไหน?
 3. มีวัสดุหรืออุปกรณ์เฉพาะที่จําเป็นในการเล่นเกมหรือไม่?
 4. คุณสามารถอธิบายวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเกมได้หรือไม่?
 5. มีเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ในเกมที่ผู้เล่นอาจไม่สังเกตเห็นในทันทีหรือไม่?
 6. มีเคล็ดลับเคล็ดลับสู่ความสําเร็จในเกมหรือไม่?
 7. มีรางวัลพิเศษหรือสิ่งจูงใจสําหรับผู้ชนะเกมคืนนี้หรือไม่?
 8. เกมได้คะแนนอย่างไรและอะไรเป็นตัวกําหนดผู้ชนะ?
 9. จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเสมอกันในเกม?
 10. มีรูปแบบหรือกฎทางเลือกที่เราควรทราบหรือไม่?
 11. คุณช่วยอธิบายลําดับการเล่นและวิธีการกําหนดเทิร์นได้ไหม
 12. มีบทลงโทษหรือผลที่ตามมาสําหรับการกระทําบางอย่างในระหว่างเกมหรือไม่?
 13. ผู้เข้าร่วมสามารถจัดตั้งทีมหรือเกมเล่นเป็นรายบุคคลอย่างเคร่งครัด?
 14. มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวของผู้เล่นหรือการโต้ตอบระหว่างเกมหรือไม่?
 15. คุณสามารถยกตัวอย่างกลยุทธ์หรือยุทธวิธีทั่วไปที่ใช้ในเกมได้หรือไม่?
 16. การโกงหรือการละเมิดกฎมีการจัดการอย่างไรในเกม?
 17. คุณสามารถแนะนํากลยุทธ์สําหรับผู้มาใหม่หรือผู้เล่นครั้งแรกได้หรือไม่?
Looking for PowerPoint game ideas? Try Wheel of FortuneJeopardyFamily FeudTrivia Game in your next game night or lesson!
Here’s how you can easily turn your PowerPoint presentation into a game in minutes! 

ข้อเสนอแนะ คําถาม & คําตอบ

ข้อเสนอแนะคําถาม Q &A
 1. คุณคิดว่าแง่มุมเฉพาะใดของงานนําเสนอที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 2. คุณสามารถให้คําแนะนําในการปรับปรุงความชัดเจนของบางประเด็นในงานนําเสนอได้หรือไม่?
 3. คุณคิดว่าผู้นําเสนอมีส่วนร่วมกับผู้ชมในระหว่างการนําเสนอได้ดีเพียงใด
 4. มีพื้นที่ใดบ้างที่คุณรู้สึกว่างานนําเสนอสามารถมีส่วนร่วมหรือโต้ตอบได้มากกว่านี้หรือไม่?
 5. คุณสามารถเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจังหวะของการนําเสนอและเหมาะสมหรือไม่?
 6. คุณคิดอย่างไรกับองค์ประกอบภาพ เช่น สไลด์หรือกราฟิกที่ใช้ในงานนําเสนอ
 7. มีปัญหาทางเทคนิคหรือความท้าทายใด ๆ ที่ส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณในระหว่างการนําเสนอหรือไม่?
 8. คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์กรโดยรวมและโครงสร้างของงานนําเสนอได้หรือไม่?
 9. มีช่วงเวลาใดในงานนําเสนอที่คุณพบว่าน่าจดจําหรือมีผลกระทบเป็นพิเศษหรือไม่?
 10. ผู้นําเสนอถ่ายทอดข้อความสําคัญหรือประเด็นสําคัญของการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
 11. ผู้นําเสนอเชื่อมต่อกับระดับความเข้าใจหรือความคุ้นเคยกับหัวข้อของผู้ชมได้ดีเพียงใด
 12. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างหรือเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่โดนใจคุณในระหว่างการนําเสนอได้หรือไม่?
 13. มีกรณีใดบ้างที่ผู้นําเสนอสามารถให้บริบทหรือข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมได้
 14. คุณคิดอย่างไรกับการใช้ภาษา น้ําเสียง และรูปแบบการสื่อสารโดยรวมของผู้นําเสนอ
 15. คุณช่วยแนะนําวิธีที่ผู้นําเสนอสามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของผู้ชมได้หรือไม่?
 16. มีแง่มุมใดของการนําเสนอที่คุณพบว่าสับสนหรือยากที่จะติดตามหรือไม่?
 17. คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจโดยรวมของคุณเกี่ยวกับงานนําเสนอและตรงตามความคาดหวังของคุณหรือไม่?
 18. คุณมีคําแนะนําอะไรบ้างสําหรับผู้นําเสนอเพื่อเพิ่มผลกระทบโดยรวมและประสิทธิผลของการนําเสนอในอนาคต
Here’s how to conduct a quick and easy feedback session using live polling in PowerPoint

ความคิดของการปิด

ด้วยคําถามถาม &ตอบมากกว่า 300 ข้อเพื่อช่วยคุณในการเตรียมตัวคุณสามารถประหยัดเวลาได้มากในการคิดและคาดการณ์คําถามที่ผู้ชมของคุณอาจถามในระหว่างช่วงถาม & ตอบของงานนําเสนอของคุณ ตอนนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สําคัญที่สุด – acing การนําเสนอของคุณ! 

รางวัล: ขี้เกียจสร้างงานนําเสนอ PowerPoint ตั้งแต่เริ่มต้น? ลองสิ่งเหล่านี้ 11 เครื่องกําเนิด AI PowerPoint ยอดนิยม (ฟรี!) รวมถึงสิ่งเหล่านี้ 4 วิธีในการใช้ ChatGPT เพื่อสร้างงานนําเสนอ PowerPoint 

Zhun Yee Chew

About Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew is the Content Lead at ClassPoint. She aims to empower educators to build engaging classrooms through valuable and innovative content. Zhun is a passionate advocate and leader of educational transformation, as well as an educator. Before joining ClassPoint, she spent her past 7 years spearheading efforts to revolutionize education systems across different countries. She kickstarted an educational NGO, developed innovative solutions and curricula for various programmes, and actively volunteered with various NGOs and rural communities as an educator driving change.

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.